Användarvillkor

Senast uppdaterade: 2022-04-01

Villkor för användning av Jurist.se

 • 1.1 Genom att nyttja Jurist.se accepterar du de aktuella villkoren för användande.

Så fungerar Jurist.se

 • 2.1 Jurist.se är en kostnadsfri tjänst som ger dess användare kontakt med utvalda advokater.
 • 2.2 Genom att fylla i formuläret på Jurist.se, ger du företaget information om dina behov. Därefter blir du kontaktad av upp till tre jurister eller advokater och mottar deras erbjudanden.
 • 2.3 Strax efter att du har skickat in din förfrågan via formuläret, får du en bekräftelse via e-post från Jurist.se. Denna innehåller bland annat namn på de utvalda jurister som kommer att kontakta dig. Om inget annat har avtalats blir du sedan kontaktad via telefon, e-post eller sms. Kontakten sker direkt mellan dig och juristbyråerna.
 • 2.4 Om du vill att din förfrågan ska raderas från tjänsten kontaktar du Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
 • 2.5 I det fall det inte är möjligt att få erbjudanden från tre jurister, kommer det att framgå tydligt i bekräftelsen du får. Är det till exempel endast en advokat som kan tillgodose dina behov, kommer detta att preciseras.
 • 2.6 Jurist.se är endast en plattform för kontakt mellan personer som söker juridisk hjälp. Jurist.se är inte en juridisk byrå som erbjuder sådana tjänster. It-företaget Nettbureau som driver Jurist.se bygger liknande jämförelsetjänster inom många tjänsteområden i flera europeiska länder.
 • 2.7 Jurist.se använder termen ”advokat” för att tydliggöra tjänstens innehåll gentemot dess användare. Användandet ska inte ses som ett intrång i den skyddade yrkestiteln “advokat”.

Användning av Jurist.se

 • 3.1 Det är inte tillåtet att grundlöst utge sig för att ha någon anknytning till Jurist.se eller våra samarbetspartners. Detta gäller både i en allmängiltig kontext och gentemot konkreta mottagare. Alla jurister som samarbetar med oss har undertecknat skriftliga avtal.
 • 3.2 Det är inte tillåtet att tillgodogöra sig, eller försöka tillgodogöra sig, icke offentliga delar av Jurist.se:s hemsida eller information om andra användare, till exempel genom hackning.
 • 3.3 Det är inte tillåtet att använda, eller försöka använda, Jurist.se för att sprida virus, "trojanska hästar", eller annan skadlig kod i syfte att tillägna sig andra användares information eller annan dold information.
 • 3.4 Det är inte tillåtet att negativt påverka andra användares möjlighet att nyttja Jurist.se.
 • 3.5 Det är inte tillåtet att utge sig för att vara en annan fysisk person, eller att felaktigt utge sig för att vara ombud för en annan fysisk eller juridisk person.
 • 3.6 Vid misstanke om användning som strider mot villkoren, till exempel falska eller vilseledande förfrågningar, kan Jurist.se spärra tjänsten för aktuell användare.

Ansvar och förhållande till advokater

 • 4.1 Jurist.se är endast involverad i upprättandet av kontakt mellan användaren och juristerna. Jurist.se är därmed inte involverade i juristernas formuleringar av erbjudanden eller de fördelar de erbjuder.
 • 4.2 De juridiska byråerna är oberoende av Jurist.se och vi kan därför inte garantera att de utvalda juristerna faktiskt kontaktar användarna med erbjudanden.
 • 4.3 Användandet av Jurist.se sker på eget ansvar. Avtal som ingås mellan användare och jurist, samt innehållet i dessa, saknar relevans för Jurist.se. Jurist.se har inte något ansvar för genomförandet, kvaliteten eller lagligheten i avtalen, eller dessas lämplighet för det aktuella ändamålet. Jurist.se har heller inte något ansvar för förseningar av avtalade tider eller eventuella förluster som uppstår för användaren som en följd av avtalet, eller fel begångna av juristen. Jurist.se strävar dock efter att endast samarbeta med seriösa och pålitliga aktörer. Jurister som inte följer ingångna avtal eller på annat sätt inte lever upp till de kvalitetskrav Jurist.se har kommer att sägas upp.
 • 4.4 Jurist.se samarbetar med utvalda, oberoende jurist- och advokatbyråer. Vi kan dock inte garantera att erbjudandena är marknadens bästa eller billigaste.
 • 4.5 Jurist.se ansvarar inte för brott mot sina förpliktelser i det fall bristen kan tillskrivas force majeure. Förhållanden utanför Jurist.se:s kontroll, vilka Jurist.se inte har kunnat förutse vid avtalets ingång, anses vara force majeure. Ansvarsfriskrivelsen gäller så länge de oförutsedda händelserna fortgår. Exempel på force majeure är naturkatastrofer eller extrema naturförhållanden, terror, brand, översvämning, skadegörelse, arbetsmarknadskonflikter, allmän varubrist, valuta- eller importrestriktioner eller utbrott av en smittsam sjukdom i en omfattning som påverkar Jurist.se:s möjligheter att uppfylla sina åtaganden. Detta gäller även brister eller förseningar hos eventuella underleverantörer eller andra.
 • 4.6 Jurist.se har inte något ansvar för skatte- eller avgiftsmässiga effekter som kan påverka användare och jurister vid användning av Jurist.se. Detta gäller skatt, moms och/eller andra avgifter som hänger samman med advokaternas försäljning och kundens betalning.
 • 4.7 De advokater som är anslutna till tjänsten är bundna till de vägledande regler om god advokatsed (VRGA) som Advokatsamfundet har utgivit.
 • 4.8 Det är advokatens ansvar att inte ange viss inriktning på sin verksamhet utan att ha särskilda insikter i och erfarenhet av verksamhetsområdet, d.v.s. utge sig för att behärska rättsområden utan fog (Punkt 7.8 i VRGA). Detta regleras även i samarbetsavtalet mellan Nettbureau och ansluten advokat.
 • 4.9 Om Advokaten i framtiden upphör med sin verksamhet eller på något sätt går miste om sin Advokattitel och/eller ledamotplats i Advokatsamfundet så är det Advokatens skyldighet att med omedelbar verkan meddela Nettbureau detta så att Nettbureau med omedelbar verkan kan avsluta samarbetet.

Immateriella rättigheter

 • 5.1 Samtliga immateriella rättigheter relaterade till Jurist.se och tjänstens ägare, Nettbureau AS, omfattar – men är inte begränsade till – namnen "Jurist.se" och "Nettbureau", varumärken i form av figur- och ordmärken, upphovsrätt till material på hemsidan m.m. och tillhör Nettbureau AS. Nyttjande av Jurist.se berättigar inte användare eller tredje part någon form av kommersiellt bruk av dessa immateriella rättigheter.
 • 5.2 Användandet av Jurist.se ger heller inte något tillstånd att använda tredje parts (inkluderande advokaternas) immateriella rättigheter, omfattande – men inte begränsat till – upphovsrättigheter, varumärkes- och designrättigheter. Jurist.se är inte ansvarig för otillåtet bruk av dessa.

Kommunikation

 • 6.1 All kommunikation med Jurist.se sker elektroniskt.
 • 6.2 Vid nyttjande av Jurist.se blir användaren inte uppsatt på något nyhetsbrev.
 • 6.3 Om något fel kan konstateras i den uppgivna kontaktinformationen har Nettbureau och dess samarbetspartners, på rättslig grund utifrån det tidigare uttryckta samtycket från kunden, möjlighet att rätta kontaktinformationen baserat på offentligt tillgänglig information om kunden.

Integritetsskydd och personuppgifter

 • 7.1 Användande av Jurist.se är underställd lagar och regler om integritet, och Jurist.se följer dataskyddsförordningen (GDPR).
 • 7.2 Information som uppges i formuläret används inte till något annat än att tillsändas relevanta advokat- och juristbyråer, med syfte att generera erbjudanden från dessa.

Förändringar

 • 8.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning, göra ändringar av användarvillkoren på Jurist.se. Att fortsätta använda Jurist.se efter sådana förändringar är att betrakta som ett samtycke till de ändrade villkoren.
 • 8.2 Tidpunkt för den senaste uppdateringen av användarvillkoren framgår överst på denna sida.

Lagföring och tvister

 • 9.1 Användandet av Jurist.se och alla tvister som kan uppstå som följd av detta är underställt svensk lag.
 • 9.2 Tvister som uppstår vid användande av Jurist.se skall i första hand lösas genom en direkt överenskommelse mellan parterna. Om detta inte låter sig göra kan tvisten dras inför domstol.