Samarbeta med Jurist.se

Vi inhämtar förfrågningar från privatpersoner och företag som söker juridiska tjänster. Som ansluten till Jurist.se får du som är jurist eller advokat kontinuerlig tillgång till dessa förfrågningar.

Människor som besöker Jurist.se har möjlighet att fylla i formuläret på webbplatsen för att få erbjudanden om juridisk hjälp från relevanta byråer. Som ansluten kund till Jurist.se får du möjlighet att kontakta den som skickade in förfrågan. Kontaktuppgifterna går ut till mellan 1-3 byråer aktiva inom samma rättsområde, så du delar aldrig dessa så kallade leads med fler än två andra jurister.

Att på detta sätt kontakta presumtiva kunder med tydligt uttryckta behov för de tjänster du erbjuder är ett sätt att skaffa fler klienter och stärka verksamheten. Du bestämmer helt hur många leads du vill ha, inom vilka rättsområden, inom vilka geografiska områden och under vilken tidsrymd. Du får förfrågningarna via e-post eller integration med ditt CRM-system. Alla personuppgifter skickas i krypterad form och behandlas enligt gällande lagstiftning.

Jurist.se drivs av it-företaget Nettbureau som är specialiserat på jämförelsetjänster och aktivt i flera europeiska länder. Några av våra andra svenska jämförelsetjänster är Mäklare.se, Försäkring.se och Solceller.se.

Fyll i formuläret, så hör vi av oss med mer information och kan ansluta dig till tjänsten.

Jurist.se och Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed

Nedanför följer en genomgång av relevanta punkter i Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed (VRGA), och vår bedömning av dessa med avseende på samarbetet mellan advokater och Jurist.se.

VRGA 7.8 Ackvisition och marknadsföring

Bestämmelsen i 7.8 tar sikte på ackvisition och marknadsföring och sätter begränsningar för hur en advokat marknadsför sig. 

Punkt 7.8.1 innebär att en advokat inte får utnyttja någons trångmål eller utsatta situation för att anskaffa uppdrag. 

Vi anser det uteslutet att Jurist.se på något sätt marknadsför en advokat/advokatbyrås tjänster i strid med denna punkt, då förfrågningar endast lämnas på användarens egen aktiva förfrågan.

Det enda sättet att bryta mot bestämmelsen skulle bestå i att hemsidan aktivt och utan föregående förfrågan skickade ut information till personer som befinner sig i trångmål eller i en utsatt situation (jfr. ”ambulance chasing”), vilket aldrig kan bli fallet.

Enligt punkt 7.8.2 får advokaten heller inte ange viss inriktning på sin verksamhet utan att ha särskilda insikter i och erfarenhet av verksamhetsområdet, d.v.s. utge sig för att behärska rättsområden utan fog. 

Jurist.se kategoriserar inte en advokats verksamhetsområden på ett skönsmässigt sätt för att maximera urvalet av relevanta advokater för en förfrågan. Endast de rättsområden som advokaten/advokatbyrån själv angivit att denne behärskar lyfts fram vid en kontaktförfrågan.

Det avtal som ingås med advokat som vill nyttja tjänsten Jurist.se innehåller en klausul om att advokaten själv ansvarar för att de rättsområden som presenteras stämmer överens med de rättsområden advokaten behärskar. Det finns därmed en rutin för att säkerställa att Jurist.se inte marknadsför en advokats verksamhet på ett sätt som inte är tillåtet för denne själv och i strid med punkten 7.8.2.

Punkten 7.8.3 innebär en förlängning av ovanstående, vilket innebär att advokaten inte heller får medverka till eller godta att någon annan (i det här fallet Jurist.se) ackvirerar eller marknadsför för advokatens räkning på ett sätt som inte är tillåtet för advokaten. Det ska alltså inte vara möjligt att kringgå principerna genom att anlita annan part för att ackvirera eller marknadsföra på ett otillåtet sätt. 

Eftersom att Jurist.se inte bryter mot principerna och varken ackvirerar eller marknadsför på ett otillåtet sätt, står tjänsten heller inte i strid med 7.8.3.

VRGA 7.9 Ersättning för anskaffande av uppdrag

Punkten 7.9.1 innebär att en advokat inte får avstå viss del av arvodet till annan eller lämna denne ersättning i annan form för att vederbörande tillfört eller tillför advokaten uppdrag eller utfäster sig att vara verksam i sådant syfte. Sådan ersättning får inte heller mottas. 

Punkten reglerar alltså frågor om själva ersättningsmodellen för anskaffande av uppdrag. Tjänsten som Jurist.se erbjuder kan likställas med marknadsföring, där en besökare med ett visst behov, efter angivande av vissa sökparametrar, kopplas samman med en advokat som eventuellt kan bistå besökaren med rådgivning inom det valda rättsområdet. 

Efter att en förmedling (lead) gjorts utgår en fast ersättning till Nettbureau oberoende av om förmedlingen ledde till ett konkret uppdrag för advokaten eller inte. Nettbureau får inte heller kännedom om advokaten faktiskt har tillförts eller kommer att tillföras ett uppdrag. Vår bedömning är därför att den förmedling som sker via hemsidan ska jämställas med marknadsföring och att den ersättning som utgår i samband med förmedlingen inte står i strid med 7.9 VRGA.

Lång erfarenhet

Nettbureau har i flera år drivit Besteadvokat.no som bygger på samma principer som Jurist.se. Tjänsten är framgångsrik i Norge och uppskattad av både advokater och klienter. 

Norges motsvarighet till Advokatsamfundet, Advokatforeningen, har gjort bedömningen att denna typ av tjänst står i överensstämmelse med de etiska reglerna och att de därutöver faktiskt tjänar ett gott syfte för allmänheten.

Nettbureau är därför trygga med att kunna driva Jurist.se som en framgångsrik tjänst på solid etisk grund. Vi är dock alltid öppna för kritik, förslag och annan feedback. Vårt mål är nämligen att göra tjänsten så bra som möjlig för både användare och anslutna kunder, såväl jurister som advokater.

Välj rättsområden

Vi har många besök på Jurist.se och mottar kundförfrågningar inom olika rättsområden.

Huvudkategorierna är arbetsrätt, familjerätt, fastighetsrätt, skada/ersättning/försäkring, och brottmål.

Som samarbetspartner väljer du vilka förfrågningar din byrå vill ta emot, exempelvis baserat på de rättsområden och det geografiska område din byrå erbjuder sina tjänster i.

Justera vid behov

Vi har ingen bindningstid. Det är möjligt att pausa eller stoppa förfrågningarna precis när du vill.

Det är också möjligt att sätta ett tak på antal förfrågningar du vill ta emot inom en given tidsperiod, om din byrå inte har kapacitet att hjälpa alla de kunder vi sätter er i kontakt med.

Fokusera på det viktigaste

Låt oss hjälpa privatpersoner och företag att hitta er, så kan du fokusera på din verksamhet och vara fullt tillgänglig för dina klienter.

check icon

Anslut dig till oss.

Fyll i formuläret eller skicka e-post till cecilia@nettbureau.se.

check icon

Ta emot förfrågningar.

Varje förfrågan delar du med max 2 konkurrenter.

check icon

Ta hem nya uppdrag.

Skapa personlig kontakt med klienter till en låg kostnad.

Fyll i formuläret